Aviso legal, Política de privacidade y Cookies

 1. AVISO LEGAL

 2. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

  1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

  2. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

   1. Quen é o responsable do tratamento?

   2. Que información recompilamos e tratamos do usuario a través da páxina web?

   3. Con que finalidade tratamos os datos persoais do usuario?

   4. Cal é a lexitimación do tratamento dos datos do usuario?

   5. Durante canto tempo se tratarán os datos persoais do usuario?

   6. A que destinatarios se comunicarán os datos persoais do usuario?

   7. Cales son os dereitos do usuario?

   8. Que medidas de seguridade temos implementadas?

   9. Política en redes sociais

 3. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

 4. POLÍTICA DE COOKIES

  1. Información básica sobre as cookies

  2. Información detallada sobre as cookies

  3. Como desactivar as cookies?

 5. MODIFICACIÓNS NO TEXTO LEGAL

 6. NORMATIVA E XURISDICCIÓN

 1. AVISO LEGAL

  • Responsable: ASOCIACIÓN DE EMPRESAS GALEGAS DE SOFTWARE LIBRE (en adelante, “AGASOL”)

  • NIF: G70128194

  • Enderezo social: Praza de Europa, 10A, Planta 5. Edificio Área Central. 15707 Santiago de Compostela – A Coruña

  • Datos do Rexistro: Inscrita na Consellería de Traballo da Xunta de Galicia co núm. De depósito 72-1025-2007

  • Enderezo electrónico de contacto: info@agasol.gal

 1. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Mediante a presente Política de Privacidade, o usuario queda informado dunha forma clara, precisa e concisa. Se o usuario acéptaa, daranos o seu consentimento dunha forma libre, informada, específica e inequívoca para que AGASOL trate os seus datos persoais, conforme ao Regulamento ( UE ) 2016/679 relativo á protección das persoas físicas, mediante o tratamento dos seus datos persoais e a súa libre circulación ( RXPD ) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais ( LOPDGDD ) (lexislación europea e nacional vixente sobre a materia de protección de datos)

  1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

AGASOL

Finalidades do tratamento

Resposta a consultas e dúbidas, prestación do servizo e posible envío de información sobre os produtos e servizos

Lexitimación

Consentimento do interesado (artigo 6.1.a de o RXPD)

Relación contractual co interesado (artigo 6.1.b do RXPD)

Destinatarios

Poderán ter acceso: Administración Tributaria, Bancos e entidades financeiras, Forzas e Corpos de Seguridade, Encargados do Tratamento necesarios para a prestación do servizo.

Dereitos e información adicional

Permítese o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación ou supresión, entre outros. Toda a información atópase accesible na información detallada desta política de privacidade.

  1. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

   1. Quen é o responsable del tratamento?

  • Os datos identificativos do Responsable do Tratamento aparecen no apartado 1.
   1. Que información recompilamos e tratamos do usuario a través da páxina web?

 • A través do formulario de Contacto

Na nosa páxina web atoparás a opción de escribirnos para aclarar todas as dúbidas que teñas en relación co funcionamento dos nosos produtos/servizos ou calquera outra cousa que necesites. Para contestar, contactarémosche a través do email ou número de teléfono, se nolo indicaches.

 • A través do noso e-mail corporativo 

A través do noso correo electrónico info@agasol.gal poderás escribirnos e/ou requirir a información que consideres necesaria para aclarar as dúbidas relacionadas cos nosos servizos.

 • A través da subscrición ao noso blog 

A través dun pequeno formulario que podes ver na nosa web, poderasche subscribir ao noso blogue para recibir as últimas novas e promocións de AGASOL. En calquera momento poderás solicitar a baixa enviándonos un correo electrónico a info@agaso.gal ou na propia newsletter que recibirás no teu correo.

 • A través da pestana “Asóciate”

A través do enlace “Asóciate” calquera persoa ou entidade interesada poderá obter a información necesaria para asociarse a AGASOL. No caso de estar interesada, debera enviar a info@agasol.gal un email co asunto “interese en asociarse a AGASOL” para que o equip de AGASOL lle poída enviar toda a documentación necesaria para realizar a alta coma socio.

No caso de que o usuario nos facilite datos de terceiros, asumirá a responsabilidade de informarlle previamente e ter o seu consentimento para iso, conforme ao artigo 14 do RXPD.

   1. Con que finalidade tratamos os datos persoais do usuario?

AGASOL realiza un tratamento de datos persoais coas finalidades que se expoñen a continuación, en función do motivo para o que fosen facilitados:

 1. Levar a cabo a prestación dos produtos/servizos contratados, o mantemento da relación contractual e o seguimento da mesma. Xestionar as altas de socios.

 2. Contactar, tramitar, xestionar e dar resposta á petición, solicitude, incidencia ou consulta do usuario (xa sexa a través de correo electrónico, formulario de contacto ou teléfono).

 1. Xestionar o proceso de compra do cliente e calquera consulta asociada aos produtos/servizos contratados.

 1. Xestionar, no seu caso, o envío de información sobre produtos, servizos e novas asociadas a AGASOL por medios electrónicos e/ou convencionais.

   1. Cal é a lexitimación do tratamento dos datos do usuario?

 • A base legal para o tratamento dos seus datos persoais para as finalidades expostas no apartado anterior é a execución da prestación do servizo correspondente, e é unha obrigación imperativa para iso, tal e como establece o artigo 6.1, b) do RGPD.

 • No que respecta ao envío de información sobre produtos, servizos e novas asociadas a AGASOL, a base legal para o tratamento dos datos persoais facilitados é o consentimento que outorga o usuario de forma expresa, tal e como establece o artigo 6.1,a) do RGPD.

   1. Durante canto tempo se tratarán os datos persoais do usuario?

 • Os datos para a xestión da relación cos socios e a facturación e cobranza dos servizos serán conservados durante todo o tempo en que o contrato estea vixente. Unha vez finalizada dita relación, no seu caso, os datos poderán ser conservados durante o tempo esixido pola lexislación aplicable e ata que prescriban as eventuais responsabilidades derivadas do contrato.

 • Os datos para a xestión de consultas e solicitudes conservaranse durante o tempo necesario para dar resposta aos mesmos, e no seu caso, mentres o interesado non solicite a retirada do seu consentimento para enviarlle información relacionada coa súa consulta.

 • Os datos para o envío de información asociada aos produtos ou servizos de AGASOL serán conservados mentres o usuario non revogue o seu consentimento.

   1. A que destinatarios se comunicarán os datos persoais do usuario?

Como regra xeral, os seus datos non serán cedidos a terceiros salvo que existe unha obrigación legal ou sexa necesario para levar a cabo a prestación do servizo. Tendo isto en conta:

 • Os datos persoais do usuario poderían ser comunicados ás entidades financeiras a través das que se articule a xestión de cobranzas e pagos.

 • Unicamente en casos necesarios legalmente, os datos serán comunicados ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

 • Tamén poderían ser comunicados ás Administracións Públicas competentes nos casos previstos pola Lei.

 • No seu caso, tamén serán comunicados aos Encargados do Tratamento de AGASOL para a correcta prestación do servizo.

   1. Cales son os dereitos do usuario?

A normativa en materia de protección de datos permite que poida exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade de datos e oposición e limitación ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando cumpra.

Estes dereitos caracterízanse polo seguinte:

 • seu exercicio é gratuíto, salvo que se trate de solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas (p. ex., carácter repetitivo), nese caso AGASOL poderá cobrar un canon proporcional aos custos administrativos soportados ou negarse a actuar.

 • Pode exercer os dereitos directamente ou por medio do teu representante legal ou voluntario.

 • Debemos responder á súa solicitude no prazo dun mes, aínda que, se se ten en conta a complexidade e número de solicitudes, pódese prorrogar o prazo noutros dous meses máis.

 • Temos a obrigación de informarlle sobre os medios para exercitar estes dereitos, os cales deben ser accesibles e sen poder denegarlle o exercicio do dereito polo só motivo de optar por outro medio. Se a solicitude preséntase por medios electrónicos, a información facilitarase por estes medios cando sexa posible, salvo que nos solicite que sexa doutro xeito.

 • Se AGASOL non dá curso á solicitude, informaralle, como moi tarde nun mes, das razóns da súa non actuación e a posibilidade de reclamar ante unha Autoridade de Control.

A fin de facilitar o seu exercicio, facilitámoslle as ligazóns ao formulario de solicitude de cada un dos dereitos:

Para exercer o seu dereitos AGASOL pon á súa disposición os seguintes medios:

 1. Mediante solicitude escrita e asinada dirixida a AGASOL. Ref. Exercicio de Dereitos LOPD.Enviando formulario escaneado e asinado á dirección de correo electrónico info@agasol.gal indicando no asunto Exercicio de Dereitos LOPD.

En ambos os casos, deberá acreditar a súa identidade acompañando fotocopia ou no seu caso, copia escaneada, do seu DNI ou documento equivalente para poder verificar que só damos resposta ao interesado ou o seu representante legal, debendo achegar neste caso documento acreditativo da representación.

Así mesmo, e especialmente se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, informámoslle que poderá presentar unha reclamación ante a autoridade nacional de control dirixíndose para estes efectos á Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.aepd.es).

   1. Que medidas de seguridade temos implementadas?

En AGASOL comprometémonos a protexer a súa información persoal.

Utilizamos medidas, controis e procedementos de carácter físico, organizativo e tecnolóxico, razoablemente fiables e efectivos, orientados a preservar a integridade e a seguridade dos seus datos e garantir a súa privacidade.

Ademais, todo o persoal con acceso aos datos persoais foi formado e ten coñecemento das súas obrigacións con relación aos tratamentos dos seus datos persoais.

No caso dos contratos que subscribimos cos nosos provedores incluímos cláusulas nas que se lles esixe manter o deber de secreto respecto a os datos de carácter persoal aos que tivesen acceso en virtude do encargo realizado, así como implantar as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento dos datos persoais.

Todas estas medidas de seguridade son revisadas de forma periódica para garantir a súa adecuación e efectividade.

Con todo, a seguridade absoluta non se pode garantir e non existe ningún sistema de seguridade que sexa impenetrable polo que, no caso de calquera información obxecto de tratamento e baixo o noso control vísese comprometida como consecuencia dunha brecha de seguridade, tomaremos as medidas adecuadas para investigar o incidente, notificalo á Autoridade de Control e, no seu caso, a aqueles usuarios que se puideron ver afectados para que tomen as medidas adecuadas.

   1. Política en redes sociais

AGASOL dispón dun perfil corporativo nas redes sociais de Facebook, Twitter e Instagram.

Por tanto, AGASOL é o “Responsable do tratamento dos teus datos” en virtude da existencia dos devanditos perfís nas redes sociais e ante o feito de que nos sigas e en virtude diso tamén che podamos seguir.

O anterior significa que se decides unirche ao noso perfil corporativo como un seguidor ou dando un “Like” ou un “Gústame” aos nosos contidos ou perfil, aceptas a presente política, onde che explicamos os teus dereitos e como utilizamos os teus datos.

En calidade de responsable do tratamento dos teus datos, garantimos a confidencialidade no tratamento e o cumprimento dos teus dereitos, sempre baixo os efectos da normativa vixente sobre protección de datos.

Doutra parte, informámosche que utilizaremos estas redes sociais para anunciar as noticias ou información relevante relacionada cos servizos que ofrecemos, ou ben sobre temas que consideremos sexan do teu interese. Usando as funcionalidades das devanditas plataformas, é posible que recibas no teu muro ou no teu perfil noticias con este tipo de información.

Agora ben, tamén che informamos de que non existe ningún vínculo entre AGASOL e ditas plataformas ou redes sociais, polo que aceptarás a súa política de uso e condicións unha vez accedas ás mesmas e/ou valides os seus avisos e termos e condicións no procedemento de rexistro, non sendo responsable AGASOL do uso ou tratamento dos teus datos que se faga fose da estrita relación e prestación de servizos indicados nesta política.

 1. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Advertímoslle que AGASOL é titular de todos os dereitos da propiedade intelectual e industrial da páxina web, así como todos os seus elementos (a título enunciativo: imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.).

A páxina web de AGASOL contén textos que pretenden informar os seus usuarios. Calquera erro ou omisión no contido xerado non fará responsable en ningún caso AGASOL.

 1. POLÍTICA DE COOKIES

  1. Información básica sobre las cookies

  • O que un usuario debe saber sobre las Cookies

As cookies (galletas) son pequenos arquivos que gardan información nos dispositivos dos Usuarios que usan a nosa Web.

As cookies asócianse co navegador dun computador ou dispositivo determinado. Grazas a elas, resulta posible que AGASOL recoñeza os navegadores dos Usuarios; tamén serven para determinar as preferencias do usuario de navegación e, a partir diso, avaliar as preferencias do usuario podendo usalas como indicadores, todo iso para mellorar a nosa oferta de servizos.

  • A aceptación das cookies en AGASOL:

A Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Sociedade da Información e Comercio Electrónico (en diante, LSSI) en relación coas cookies esixe que os nosos Usuarios sexan informados con carácter previo á experiencia de navegación na plataforma sobre o uso, tipo e finalidade das cookies. Esa é a razón pola que implementamos un aviso informativo que se desprega unha vez que o usuario accede á nosa Web, informando de maneira previa, e dando a opción de que o usuario escolla as cookies que desexa permitir e acépteas expresamente, cumprindo así cos criterios establecidos polo Comité Europeo de Protección de Datos e a Guía sobre o uso de cookies publicada pola AEPD en xullo 2020.

  1. Información detallada sobre as cookies

 • Cookies técnicas ou funcionais: son aquelas que permiten ao usuario a navegación a través dunha páxina web, plataforma ou aplicación e a utilización das diferentes opcións ou servizos que nela existan, incluíndo aquelas que o editor utiliza para permitir a xestión e operativa da páxina web e habilitar as súas funcións e servizos, como, por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, identificar a sesión, acceder a partes de acceso restrinxido, lembrar os elementos que integran un pedido, realizar o proceso de compra de un pedido, xestionar o pago, controlar a fraude vinculada á seguridade do servizo, realizar a solicitude de inscrición ou participación nun evento, contar visitas a efectos da facturación de licenzas do software co que funciona o servizo (sitio web, plataforma ou aplicación), utilizar elementos de seguridade durante a navegación, almacenar contidos para a difusión de vídeos ou son, habilita contidos dinámicos (por exemplo, animación de carga dun texto ou imaxe) ou compartir contidos a través de redes sociais.

Tamén pertencen a esta categoría, pola súa natureza técnica, aquelas cookies que permiten a xestión, da forma máis eficaz posible, dos espazos publicitarios que, como un elemento máis de deseño ou “ maquetación” do servizo ofrecido ao usuario, o editor incluíse nunha páxina web, aplicación ou plataforma en base a criterios como o contido editado, sen que se recompile información dos usuarios con fins distintos, como pode ser personalizar ese contido publicitario ou outros contidos.

*As cookies técnicas estarán exceptuadas do cumprimento das obrigacións establecidas no artigo 22.2 da LSSI cando permitan prestar o servizo solicitado polo usuario, como ocorre no caso das cookies enumeradas nos parágrafos anteriores. Con todo, se estas cookies utilízanse tamén para finalidades non exentas (por exemplo, para fins publicitarios comportamentales), quedarán suxeitas ás devanditas obrigacións.

 • Cookies de preferencias ou personalización: son aquelas que permiten lembrar a información para que o usuario acceda ao servizo con determinadas características que poden diferenciar a súa experiencia da doutros usuarios, como, por exemplo, o idioma, o número de resultados a mostrar cando o usuario realiza unha procura, o aspecto ou contido do servizo en función do tipo de navegador a través do cal o usuario accede ao servizo ou da rexión desde a que accede ao servizo, etc.

*Se é o propio usuario quen elixe esas características (por exemplo, se selecciona o idioma dun sitio web clicando na icona da bandeira do país correspondente), as cookies estarán exceptuadas das obrigacións do artigo 22.2 da LSSI por considerarse un servizo expresamente solicitado polo usuario, e iso a condición de que as cookies obedezan exclusivamente á finalidade seleccionada.

 • Cookies de análisis ou medición: son aquelas que permiten ao responsable das mesmas o seguimento e análise do comportamento dos usuarios dos sitios web aos que están vinculadas, incluída a cuantificación dos impactos dos anuncios. A información recollida mediante este tipo de cookies utilízase na medición da actividade dos sitios web, aplicación ou plataforma, co fin de introducir melloras en función da análise dos datos de uso que fan os usuarios do servizo.

*Este tipo de cookies, a pesar de que non estean exentas do deber de obter un consentimento informado para o seu uso, o GT29 manifestou que é pouco probable que representen un risco para a privacidade dos usuarios sempre que se trata de primeira parte, que traten datos agregados cunha finalidade estritamente estatística, que se facilite a información sobre os seus usos e inclúase a posibilidade de que os usuarios manifesten a súa negativa sobre a súa utilización.

 • Cookie de publicidade comportamental: son aquelas que almacenan información do comportamento dos usuarios obtida a través da observación continuada dos seus hábitos de navegación, o que permite desenvolver un perfil específico para mostrar publicidade de función do mesmo.

  • As cookies que utilizamos en AGASOL

Na táboa que aparece a continuación inclúense os detalles, finalidade, o tipo e as clases de cookies que implementamos na nosa plataforma. Para a súa comprensión, detallamos a continuación os tipos de cookies que poden ser utilizadas se o usuario dános o seu consentimento:

NomeDominioObxectivo/FinalidadeDuraciónTipo (propias/terceiros)

  1. Como desactivar as cookies?

Si un usuario desexa desactivar as cookies utilizadas en www.agasol.gal do seu navegador, a continuación, deixámoslle as instrucións para distintos navegadores:

 • Para máis información sobre Internet Explorer pulse aquí.

 • Para máis información sobre Microsoft Edge pulse aquí.

 • Para máis información sobre Firefox pulse aquí.

 • Para máis información sobre Chrome pulse aquí.

 • Para máis información sobre Safari pulse aquí.

 1. MODIFICACIÓNS NO TEXTO LEGAL

AGASOL poderá modificar este texto legal de acordo coa lexislación aplicable en cada momento. En todo caso, calquera modificación considerable que afecte o uso da páxina web do Aviso legal, a Política de Privacidade e Cookies, seralle debidamente notificada ao usuario para que, quede informado dos cambios realizados no tratamento dos seus datos persoais e, no caso de que a normativa aplicable así o esixa, o usuario poida outorgar o seu consentimento.

 1. NORMATIVA Y JURISDICCIÓN

Os nosos textos legais réxense pola lei española. Estes textos permanecerán accesibles para os usuarios en todo momento desde a nosa páxina web.

Se as partes non acordasen someterse a mediación ou arbitraxe previamente, no presente aviso legal establécese o acordo de someterse aos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela renunciando expresamente a calquera outra xurisdición.

Última modificación: 24 de maio de 2021

Menú